Update Corona Virus

Beste leden,

Het bestuur heeft u eerder geïnformeerd dat alle zwemactiviteiten binnen onze vereniging zijn afgelast t/m 06 april i.v.m. het coronavirus. De nieuwe recente maatregelen en adviezen van de rijksoverheid van maandag 23 maart j.l. houden in dat deze afgelastingen voorlopig worden gecontinueerd tot 01 juni a.s. Naast de trainingen geldt dit ook voor alle activiteiten die vanuit onze vereniging gepland staan zoals de algemene ledenvergadering en het zwemweekend Trier. Leden die de bijdrage voor dit weekend al hebben overgemaakt, zullen dit deze week teruggestort krijgen.

Zwemcompetitie wedstrijd KNZB:
Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de KNZB besloten alle competities van het seizoen 2019/2020 te stoppen. Voor de paasdagen zal voor iedere zwemdiscipline helder zijn wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor de start van het seizoen 2020/2021.

Lidmaatschap en contributie:
Wetgeving:
Vanuit onze vereniging werken wij met een jaarcontributie die wij verdeeld over 4 termijnen per jaar afschrijven. De juridische relatie tussen een sportclub en een lid is het lidmaatschap. De betaling hiervan is statutair vastgelegd. Als je lid wordt van een vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je contributie verschuldigd. Het maakt dan niet uit of de vereniging haar doelstellingen waar heeft kunnen maken.

Mogelijkheden vanuit BZV:
Het kan ook zo zijn dat de club, in overleg met de leden, even stopt met de contributie inning. Bijvoorbeeld uit coulance omdat er geen activiteiten zijn. Maar zo’n besluit kan het bestuur meestal pas na een ledenvergadering nemen. En die mag in deze coronatijd even niet gehouden worden. De ALV dient daarbij de belangen van de club in het oog te houden. Strikt genomen is verlaging van de contributie in het belang van de leden en niet van de club.

Wij als vereniging hebben ondanks dat er geen zwemactiviteiten plaatsvinden te maken met veel vaste kosten zoals afdracht aan de zwembond, verzekeringen, verplichte bijscholings- en licentiekosten en badhuur. Daarnaast kampen wij met een inkomstenderving daar er geen nieuwe ABC- zwemgroepen zijn gestart. Het bestuur van BZV heeft daarom besloten om aankomende maand de gebruikelijke contributie af te schrijven.

Sportiom Sportfondsen en de gemeente  ’s-Hertogenbosch hebben ons laten weten dat zij momenteel in gesprek zijn met elkaar met betrekking tot eventuele reductie of kwijtschelding van de badhuur aan de verenigingen. Mocht hieruit voortkomen dat BZV de badhuur niet of gedeeltelijk hoeft te betalen voor de afgelaste periode dan is het bestuur voornemens om de kosten die wij hierop besparen te verrekenen met de contributie van alle leden van het 3e kwartaal.

Wij informeren u zodra er hier meer duidelijkheid over is.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Marcel van Houtum
Penningmeester BZV