Menu Sluiten

Algemene Leden Vergadering

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) word het beleid en activiteiten voor het komende jaar besproken. Het bestuur legt aan de hand van een vaste agenda zijn verantwoording af aan de leden. Tijdens deze vergadering verlenen de leden het zittende bestuur goedkeuring over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Verder worden de plannen en het beleid voor het komend jaar besproken.

De ALV heeft het deze vergadering voor het zeggen. Het bestuur leid de vergadering. Tijdens de ALV is er plaats voor  inspraak vanuit de leden. Zonder goedkeuring van de leden voor de gestelde plannen en/of begroting kan het bestuur niet verder. Let wel op dat jij als lid (niet de ouders van leden) inspraak hebt.  Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden. De ALV mag dus niet besturen. Wel kan de ALV, wanneer zij het niet eens is met het gevoerde beleid, aan de bestuurders ontslag verlenen of aan sturen op wijzigingen in het gevoerde beleid.

Tot de bevoegdheid van de ALV behoren in principe de volgende zaken:

  • wijziging van de statuten
  • benoemen en afzetten bestuurders
  • benoemen en afzetten van commissarissen en – indien van toepassing – hun bezoldiging
  • dechargeren van bestuurders (het ‘ eervol ontslaan’ van een bestuurder, de ALV kan een decharge tegengaan, b.v. wanneer een penningmeester zijn jaarrekening nog niet af heeft)
  • goedkeuring van de begroting en de jaarrekening
  • het uitsluiten van een lid

Voor de komende Algemene Leden Vergadering van vrijdag 24 maart zijn de leden uitgenodigd. aanvullende stukken hiervoor zijn hieronder te vinden:

Notulen ALV 2022

Agenda ALV 2023