Menu Sluiten

Normen & Waarden

Normen en Waarden van de Bossche ZwemVereniging, BZV

Zoals elke zichzelf respecterende vereniging heeft ook de BZV een aantal normen en waarden die voor ieder lid (en ook ouders) gelden. Het betreft hier een set met afspraken waarvan wij allemaal vinden dat ze moeten worden nageleefd. Binnen onze vereniging gelden de volgende tien gouden regels:

Ieder lid van de vereniging toont respect voor ieder ander lid
Het ontbreken van respect wordt kenbaar gemaakt door:

  1. Het afwijken van de in het huishoudelijk reglement opgenomen regels;
  2. Het niet opvolgen van opdrachten gedurende lessen, trainingen en wedstrijden;
  3. Het uitspreken van commentaar jegens eenieder, anders dan hetgeen in onze samenleving als acceptabel wordt gehanteerd;
  4. Vloeken en schelden
  5. kleinerend gedrag in woord en gebaar;
  6. Discriminerende uitingen.
  7. (Seksueel) Grensoverschrijdend gedrag

Het tonen van respect ten opzichte van andermans bezittingen.
Het beroeren van andermans bezittingen, zoals aanraking, vermissing, diefstal, etc. zonder toestemming van de eigenaar, wordt nooit geaccepteerd.

Het zich onthouden van negatief commentaar op de leiding.(lesgevers, trainers, etc.)
Het kan altijd gebeuren dat ouders en/of zwemmers zich niet kunnen vinden in de gang van zaken. Hiervoor dient het bestuur en/of de algemeen technische commissie te worden aangesproken. Negativisme lost per saldo niets op en maakt problemen alleen maar groter.

Actieve participatie.
Van ouders van zwemmers wordt verwacht dat zij zich actief inzetten om diverse commissies en activiteiten te ondersteunen. Dit punt geldt met name voor ouders van leden van de wedstrijdgroep, maar ook van de andere ouders wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren.

Tijdig afmelden
Voor lessen, trainingen en wedstrijden dient men tijdig af te melden via de persoonlijke pagina op bzv.zwemscore.nl.
Voor wedstrijden dient de zwemmer zich tijdig afgemeld te hebben, zie uiterlijke datum op de uitnodiging, bij de trainer en wedstrijdcoördinator (uitsluitend per mail via afmelden@bzv.nl). Niet tijdig afmelden leidt tot boetes door de KNZB. Deze zullen worden verhaald op de zwemmers.

Beslissingen van lesgevers, trainers, commissies en bestuur worden gerespecteerd.
Op basis van diverse argumenten nemen lesgevers(overgang volgende groep), trainers (baanindeling of indeling estafette), commissies en bestuur permanent allerlei beslissingen. Deze beslissingen dienen te worden gerespecteerd.

Zoveel mogelijk aanwezigheid
Teneinde aan de doelstellingen van de vereniging (kwalitatief goede zwemopleidingen c.q. verbetering prestaties wedstrijdgroep) te kunnen voldoen, is het van belang dat men zoveel als mogelijk aanwezig is bij de zwemlessen of de trainingen. Frequent verzuim leidt tot een langzamere ontwikkeling van de zwemvaardigheden.

Sportiviteit & Respect
Te allen tijde dienen de leden van de BZV zich sportief & respectvol te gedragen. Dit impliceert dat we niet alleen respect hebben voor de eigen leden, maar dit ook ten opzichte van derden zo uiten. Eigen zwemmers worden maximaal aangemoedigd en bij tegenvallende prestaties worden zij positief opgevangen.

Leden onthouden zich van uitingen en gedrag die de BZV schade kunnen aanbrengen en/of in diskrediet brengen.
Door onacceptabel gedrag waarbij men herkent wordt als zwemmer van de BZV kan men de vereniging imago- en reputatieschade aanbrengen. Het betreft hier uitingen zowel in woord als in daad. Dit geldt zowel binnen het Sportiom als op de locaties daarbuiten.

Relaties tussen trainers/lesgevers en zwemmers worden niet geaccepteerd.
Indien een trainer/lesgever een (seksuele) relatie heeft met een zwemmer, dan impliceert dit dat een van beiden de vereniging zal moeten verlaten. Door het aangaan van een relatie heeft men ten allen tijde de objectieve schijn tegen.

Het bestuur houdt zich het recht voor om bij vergrijpen tegen deze gouden regels maatregelen te treffen. Dit kan variëren van een eenvoudige opmerking tot schorsing en ontheffing van de vereniging. In geval van schade (zowel materieel als immaterieel) zal de schade worden verhaald op de veroorzaker. Ingeval van een misdrijf zal ten allen tijde aangifte worden gedaan.