Menu Sluiten

Opzeggen lidmaatschap

Hoe zeg ik op?

Opzeggingen dienen altijd schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie.

Mondelinge mededelingen worden NIET geaccepteerd! Vermeld de voor- en achternaam van het lid, geboortedatum, relatienummer, afdeling en uw e-mailadres.

Bij voorkeur via dit formulier Opzeggen Lidmaatschap
of per post: Ledenadministratie BZV
Vlietdijk 178
5245 RG Rosmalen

U krijgt een bevestiging van de opzegging als u per e-mail opzegt of op de brief uw e-mailadres goed leesbaar in blokletters vermeldt.

Houdt u rekening met de opzegtermijn

Voor alle afdeling dient u één maand voor het einde van het lopende kwartaal op te zeggen. In onderstaand schema ziet u uw afmelddatum:

Opzegging uiterlijk verstuurd op: Einde lidmaatschap per:
28 of 29 februari 31 maart
31 mei 30 juni
31 augustus 30 september
30 november 31 december

Het lidmaatschap eindigt:

  1. door overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door het bestuur van de vereniging;
  4. door ontzetting overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 7 van de statuten.

Opzegging door de vereniging door het bestuur van de vereniging.

Opzegging namens de vereniging kan voorkomen wanneer een lid niet kan voldoen aan de verplichtingen die er gelden voor het lidmaatschap of de verplichtingen voor de vereniging niet na kan komen. Ook kan het voorkomen dat er van de vereniging verwacht wordt het lidmaatschap te beëindigen.

Opzegging door het lid of namens de vereniging.

  1. Beide partijen kunnen het lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het lopende kwartaal met in inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand. Voor het wedstrijdzwemmen geldt de opzegtermijn zoals net genoemd mits dot voor 30 november van het betreffende jaar plaats vindt.
  2. Een opzegging in strijdt met in 1 genoemde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst één maand na de datum waarop is opgezegd.
  3. In afwijking op het boven genoemde kan opzegging door het lid met onmiddellijke ingang, binnen één maand, ingaan wanneer het lid hem de toegang tot de vereniging is ontzegd, hem mede gedeeld is dat de vereniging om gezet wordt in een andere rechtsvorm of bij een fusie.
  4. In afwijking op het boven genoemde kan opzegging door de vereniging met onmiddellijke ingang, binnen één maand, ingaan wanneer er van de vereniging niet langer verwacht kan worden om het lidmaatschap langer te laten voortduren.
  5. Behalve in geval van overlijden wordt een lid, dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn, zolang het niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzicht van de vereniging of zolang enige aangelegenheid, waarbij het lid betrokken is niet is afgesloten, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen.

Bron: Statuten Bossche Zwem Vereniging artikel 11 + Huishoudelijk reglement Bossche Zwem Vereniging Artikel 5.