Algemene Leden Vergadering 19 maart 2019

Beste Leden,

Bij deze nodigen wij u, als lid van de Bossche ZwemVereniging, van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze vereniging. Tijdens deze vergadering heeft u het als lid voor het zeggen. Het bestuur legt verantwoording af over het jaar 2018. Tijdens de vergadering wordt, aan de hand van onderstaande agenda, 2018 besproken en worden de plannen voor 2019 voorgelegd.

Het bestuur zou het prettig vinden als ook ouders en/of verzorgers van onze ABC zwemmers aanwezig kunnen zijn. Onze Algemene Leden Vergadering zal plaatsvinden op:

Dinsdag 19 maart 2019

Locatie: Buurthuis Graafsewijk Noord
Lucas van Leijdenstraat 27
5213 BB ‘s-Hertogenbosch

De voorlopige agenda:

19.00: Ontvangst
19.30: Opening door de voorzitter
19.35: Vaststellen agenda en verslag Algemene Ledenvergadering 2018
19.45: Jaarverslagen bestuur en de verschillende afdelingen van de vereniging
20.00: Verantwoording 2018
20.10: Plannen en contributie 2019
20.15: Verkiezing bestuursleden
20.20: Rondvraag
20.45: Sluiting van de vergadering met drankje

Volgens het roulatieschema is de voorzitter aftredend en stelt zich herkiesbaar, ook is de secretaris aftredend maar deze stelt zich niet meer herkiesbaar. Voor deze functie heeft het bestuur een kandidaat gevonden, deze zal voorgedragen worden tijdens de ledenvergadering .Natuurlijk mogen ook andere personen zich kiesbaar stellen.

Iedereen die interesse heeft voor de bovengenoemde bestuursfuncties kan zich tot uiterlijk 5 maart 2019 aanmelden bij het secretariaat. Meer informatie over deze functies is opvraagbaar via secretariaat@bzv.nl.

Extra mededeling:
De penningmeester zit in zijn laatste termijn en heeft aangeven zich niet herkiesbaar te stellen. Wij vragen aan iedereen om mee uit te kijken naar een nieuwe kandidaat, die dan vanaf maart 2020 ingewerkt kan worden. (de penningmeester stopt per 31 december 2020).

De notulen van vorig jaar en de jaarverslagen zijn in te zien tijdens de ledenvergadering.
Wij hopen u de 19de te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV